Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van jouw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel. 
Thea Meulenberg Casting verwerkt persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Thea Meulenberg Casting de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet. 
In dit privacyreglement geeft Thea Meulenberg Casting een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. 

Persoonsgegevens die Thea Meulenberg Casting verwerkt en de redenen: 

Talenten
Als je interesse hebt om je bij Thea Meulenberg Casting in te schrijven, kun je je op onze website aanmelden. Thea Meulenberg Casting vraagt om je: 
- naam, adres woonplaats (NAW) gegevens
- contactgegevens
- geboortedatum                                                          
- fysieke kenmerken 
- afkomst van je ouder(s) 

Ook vragen we om een aantal foto's van jezelf te uploaden. Deze gegevens heeft Thea Meulenberg Casting nodig om je als talent in te schrijven en om je voor te kunnen aan onze klanten. 
Als je via Thea Meulenberg Casting werkzaamheden gaat verrichten krijgen wij beeldmateriaal (foto’s en evt. YouTube of Vimeo linkje van je showreel) tot onze beschikking. Deze worden opgenomen in het dossier dat we van je bijhouden. Op deze manier kunnen we je steeds beter linken aan bepaalde opdrachtgevers. 
 
Opdrachtgevers/Fotografen
Ben je opdrachtgever of fotograaf bij Thea Meulenberg Casting? Dan registreren wij jouw voor- en achternaam, -indien van toepassing- de bedrijfsgegevens, adres, woonplaats, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) en indien nodig je bankgegevens.
Dit is nodig om de afspraken die we met je/jouw bedrijf/het bedrijf waarvoor je werkzaam bent, financieel en administratief te kunnen afhandelen en om je te kunnen bereiken indien nodig. 

Websitebezoekers/Google Analytics
Thea Meulenberg Casting verwerkt IP-adressen van websitebezoekers. Dit doen wij met behulp van Google Analytics en op een privacy vriendelijke manier, volgens de door de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor gegeven richtlijn. Om die reden hoeven wij geen toestemming te vragen voor het gebruik van Google Analytics. Door jouw IP-adres overeenkomstig de richtlijn te verwerken, verwerken wij niet jouw volledige IP-adres. 

Cookies
Naast het hiervoor genoemde gebruik van Google Analytics, gebruikt Thea Meulenberg Casting uitsluitend cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van dergelijke functionele cookies, heeft zij geen toestemming nodig. 
Als Thea Meulenberg Casting (in de toekomst) cookies plaatst waarvoor zij wel jouw toestemming nodig heeft (-bijvoorbeeld- om jouw surfgedrag te volgen), zal zij je daarover informeren en jou om toestemming vragen. 

Doorgifte aan derden
Het kan zijn dat we je gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als: 
- dat nodig is in verband met een (mogelijke) opdracht
- dat nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met jou hebben
- wij daartoe wettelijk verplicht zijn of je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven

Wij verstrekken of verkopen je gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan in het kader van een (mogelijke) opdracht.

Waar gaan je gegevens naar toe?
Thea Meulenberg Casting geeft jouw persoonsgegevens door aan ondernemingen/opdrachtgevers binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat is afhankelijk van de opdracht die je krijgt. Binnen de EER wordt jouw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In landen buiten de EER kan het niveau van privacybescherming afwijken van het niveau in Nederland. Voor die gevallen vraagt Thea Meulenberg Casting jouw toestemming in het bemiddelingscontract. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Thea Meulenberg Casting beschermt jouw persoonsgegevens/bewaartermijn
- jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Thea Meulenberg Casting worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met je hebben);
- iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem; 
- de medewerkers van Thea Meulenberg Casting hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Thea Meulenberg Casting verstrekte persoonsgegevens;
- Thea Meulenberg Casting verwerkt gegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
- als Thea Meulenberg Casting jouw gegevens laat verwerken door een verwerker, zorgt zij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om jouw privacy te waarborgen. Dit staat in een zg. Verwerkersovereenkomst.
- jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Thea Meulenberg Casting zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld
- het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Thea Meulenberg Casting van jou verwerkt en met welk doel
- het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens
- het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken.
- het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
- het recht op gegevensoverdracht: je mag vragen om je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken 'in een gestructureerde en gangbare vorm' aan je te geven
- het recht op vergetelheid 
Als je gebruik wilt maken van je rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per e-mail aangeven. We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van je bericht te reageren. Indien mogelijk voldoen wij aan jouw verzoek. Het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen/mogen voldoen. In dat geval zullen wij een geldige reden aangeven.

Klachten
Als je een klacht hebt over de manier waarop Thea Meulenberg Casting met jouw gegevens omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je gegevens omgaan en zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan op de hoogte stelt. 

Contactgegevens
De actuele contactgegevens van Thea Meulenberg Casting zijn te vinden op de website www.theameulenberg.com
Als je een vraag hebt over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van jouw rechten of een klacht hebt, stuur dan een e-mail naar [email protected]
Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om. 

Wijzigingen privacyverklaring
Thea Meulenberg Casting kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement is te vinden op onze website.
Toon favorieten
Favorites