Boekings- en betalingsvoorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, onder registratienummer 34 35 87 20, hierna genoemd ‘Thea Meulenberg Casting’.

1.Toepasselijkheid voorwaarden 
In alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van diensten van Talenten die zijn aangesloten bij Thea Meulenberg Casting of ten behoeve voor wie Thea Meulenberg Casting optreedt, gelden in ieder geval onderstaande boekingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt voor de toepassing van deze voorwaarden onder Talenten verstaan: modellen en acteurs. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met de via Thea Meulenberg Casting geboekte Talenten enige afspraak te maken met betrekking tot de te verlenen diensten en het gebruik van het materiaal buiten goedkeuring en medeweten van Thea Meulenberg Casting om. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde inkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn evenmin op deze boekingsovereenkomst van toepassing. 

2. Totstandkoming boekingsopdracht 
Een boekingsopdracht wordt beschouwd als gegeven wanneer de opdrachtgever/gebruiker of zijn vertegenwoordiger een specifiek Talent via Thea Meulenberg Casting laat boeken; het hier onderstaande geldt zowel voor definitieve opdrachten als voor optie boekingen. Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Thea Meulenberg Casting is de aan de opdrachtgever (ook per email) toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en exclusiviteit en buy-outs bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het tarief, de toeslagen en de Talent prijzen, onverminderd het volgende; voor alle Talenten geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan. 

3. Tarieven 
Tarieven worden door Thea Meulenberg Casting op aanvraag verstrekt.

4. Samenstelling Talent prijzen, toeslagen en tarieven 
Alle prijzen zijn exclusief agency fee en BTW. Hier bovenop kunnen een nader overeen te komen zgn. finders fee en/of een casting fee worden berekend.

5. Standaardtarief 
Voor de verschillende Talenten gelden de respectievelijke standaardtarieven, al naar gelang de door Thea Meulenberg Casting aangegeven categorieën. Werk- en reistijden worden naar boven afgerond op een half uur. 
Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking als minimumtarief berekend; boekingen van 1 uur of minder worden verhoogd met een toeslag conform de tarievenlijst.
Halve dag tarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren voor fotografie en 5 voor film en dient in ieder geval te eindigen vóór 13.00 uur dan wel aan te vangen na 14.00 van enige dag. 
Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij een boeking van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur voor fotografie en 10 uur voor film aaneengesloten ter beschikking van de opdrachtgever.
Bovengenoemde tarieven staan geheel los van de op grond van de onderstaande voorwaarden nader overeen te komen toeslagen, in verband met gewenste verrichtingen en het gebruik van het materiaal.
 
6. Toeslagen 
Boven de standaardtarieven worden door Thea Meulenberg Casting toeslagen berekend voor: 
a. werkzaamheden tussen 22.00 en 7.00 uur
b. gebruik van foto/video content voor: displays, showcards, affiches, folders, banners, streamers, inserts, affiches op zuilen, leaflets, abri’s, billboards, openbaar vervoer, internet, social media, verpakkingen, kalenders, etc. 
c. gebruiksrechten; afhankelijk van media-inzet, regio en gebruiksduur. Ook wel genoemd buy-out.
d. lingerie 50% van de werktijd.
e. naakt 100% van de werktijd, minimum dagtarief. 
f. televisie/film uitzendtijd 

7. Vergoeding reistijd 
Voor reistijd naar het buitenland, wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.

8. Reiskostenvergoeding 
Indien de werkzaamheden van het Talent op een andere locatie plaatsvinden dan de shoot locatie, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden gebaseerd op 0,21ct p/km of 2e klasse openbaar vervoer. 
In geval van een boeking van een kind tot 15 jaar, dienen de reiskosten van zowel het kind als één begeleider worden vergoed.

9. Talenten prijzen bij exclusiviteit 
Indien de opdrachtgever dit uitdrukkelijk aangeeft kan met betrekking tot een Talent in principe een exclusiviteit worden overeengekomen. Exclusiviteit kan worden bedongen ten opzichte van:
a) alle andere commerciële toepassingen van model/acteur of
b) ten opzichte van commerciële toepassingen van het Talent ten behoeve van soortgelijke producten. Over de uitleg van dit onderscheid is het oordeel van Thea Meulenberg Casting doorslaggevend. 
De exclusiviteit dient bij de boekingsopdracht te worden gemeld en zal alleen van kracht zijn indien deze exclusiviteit bij de opdrachtbevestiging door Thea Meulenberg Casting is aangegeven. 

10. Talent prijzen bij gebruik in meerdere landen 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het materiaal buiten Nederland of buiten een ander overeengekomen land, zonder hierover vooraf van Thea Meulenberg Casting expliciet toestemming te hebben gekregen. 

11. Talent prijzen bij campagnes en langdurig gebruik 
In geval de opdrachtgever het (portret)materiaal wenst te gebruiken voor een campagne die langer duurt dan de afgesproken periode dient er eveneens vooraf naast de hiervoor vermelde tariefregeling een bijzonder tarief te worden overeengekomen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een model op welke wijze dan ook gedurende een periode langer dan de afgesproken periode, behoudens bij vooraf verkregen toestemming van Thea Meulenberg Casting en het Talent. 

12. Opties 
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsopdracht met een Talent, welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 2 werkdagen voor het tijdstip waarop geboekt is. Voor een optie in het buitenland geldt een minimumperiode van 3 werkdagen voor dit tijdstip; een optie komt automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. 

13. Annuleringen 
In geval van een annulering die minimaal 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt plaatsvindt is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, terwijl bij annulering binnen 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt de opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief aan Thea Meulenberg Casting verschuldigd is. 
In geval van een boeking voor meerdere dagen is de termijn waartegen dient te worden geannuleerd even lang als de periode waarvoor is geboekt. Indien binnen deze termijn wordt geannuleerd is de opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief verschuldigd. 
De opdrachtgever is het gehele overeengekomen tarief verschuldigd in geval een casting- dan wel een finders fee is overeengekomen. In dit geval behoudt Thea Meulenberg Casting zich het recht voor de afgesproken fee alsnog in rekening te brengen. 
Bij ’mooi weer’ boekingen, indien de opdrachtgever dit bij zijn boeking duidelijk heeft aangegeven, kan de opdrachtgever een dergelijke boeking eenmaal kosteloos annuleren. Bij een tweede annulering van een boeking met hetzelfde Talent is 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. 
Bij een derde annulering van een boeking met hetzelfde Talent is 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. 
Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee. 
 
14. Gebruiksrechten 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te gebruiken anders dan het vooraf uitdrukkelijk met Thea Meulenberg Casting overeengekomen gebruik.
De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat ondertekening van contract/gebruikersovereenkomst en betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. 
Langer gebruik van gebruiksrechten kunnen alleen verkregen worden door een financiële vergoeding, in overeenstemming met Thea Meulenberg Casting en Talent.
Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het Talent geweld aandoen, zijn verboden.
Het gebruik van het portret van de Talenten is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.

15. Betalingen 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling aan Thea Meulenberg Casting op grond van de toegezonden factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum te worden voldaan op de rekening van Thea Meulenberg Casting.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. 
Vanaf de dag dat de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken, is de opdrachtgever 1,5% rente per maand verschuldigd aan Thea Meulenberg Casting over de vordering, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand. 
Alle kosten welke door Thea Meulenberg Casting worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het Talent en/of van Thea Meulenberg Casting, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebreke stelling in alle gevallen waarin het Talent en/of Thea Meulenberg Casting een rechtskundige heeft moeten inschakelen tot incassering van de betreffende vordering of het handhaven van zijn of hun rechten. 
Voornoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro per vordering. 

16. Aansprakelijkheid 
Thea Meulenberg Casting is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het geboekte Talent enige afspraak niet of gebrekkig nakomt. 

17. Klachten over het model/weigering 
In geval van een klacht van een opdrachtgever over de verrichting van een geboekt Talent, kan Thea Meulenberg Casting, indien naar haar oordeel de klacht gerechtvaardigd is, een nader overeen te komen bedrag op de prijs in mindering brengen. Voorwaarde daartoe is evenwel dat de opdrachtgever onverwijld, binnen 24 uur, de klacht stelt onder opgave van redenen en deze desgewenst bewijst. Het betrokken Talent dient onverwijld te worden geweigerd. 

18. Geschillenregeling 
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit een bij Thea Meulenberg Casting geplaatste boekingsopdracht worden beoordeeld naar Nederlands Recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
Toon favorieten
Favorites